ALAPÍTÁS

Dunakeszi városban a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2006. évben jött létre, a településen élő német nemzetiségi közösség érdekeinek védelmére és képviseletére.

Alapítója és elnöke 2010- ig néhai Prof. Dr. Mádl Antal, 2010-től Dr. Mervald Anna elnök vezeti és irányítja az önkormányzatot.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX törvényben foglaltak szerint a nemzetiségi önkormányzat testületi formában működő jogi személyiséggel rendelkező demokratikus választások útján létrehozott szervezet.

A DNNÖ a törvényben meghatározott nemzetiségi közszolgáltatási feladatokat lát el melynek során érvényesíti a nemzetiségi közösséget megillető jogosultságokat: képviseli és védi a nemzetiségiek érdekeit intézi a nemzetiségi közügyeket. Az önkormányzat mentes minden politikai irányzattól, ideológiától.

MŰKÖDÉS ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK

A DNNÖ működésre jellemző:

 • a folytonosság, az alapítástól meghatározott célok és feladatok tekintetében,
 • a tevékenységi kör folyamatos bővítése,közösség építés különböző kereteken belüli növelése,
 • aktív részvétel a városi közéletben

A DNNÖ a tevékenységét:

 • részben a városban élő német nemzetiségi közösség javára
 • részben a városban lakó polgárok javára az oktatási, kulturális társadalmi életben való aktív részvétellel látja el.

Nemzetiségi oktatás

A DNNÖ 2013. évben kezdeményezte a német nyelvű kiegészítő nemzetiségi nevelés oktatás bevezetését a Fazekas Mihály Általános Iskolában a nemzetiségi közösséghez tartozó iskoláskorú gyermekek számára.
Az iskola vezetésével együttműködve, aktívan részt vett ennek szervezésében és létrehozásában.

A szervezési munka sikerének köszönhetően

A Dunakeszi Fazekas Mihály Általános Iskolában , német nyelvi elnevezéssel
(Dunakeszi Mihály Fazekas Deutsche Nationalitätengrundschule)
2014 / 2015 tanévben egy osztály 32 fő tanuló létszámmal
2015/2016. évben kettő osztály 62 fő tanuló és
2016/2017. tanévben 64 tanulóval folyik az oktatás. heti 5 óra német nyelv és nemzetiségi honismereti tárgy tanításával.

A nemzetiségi oktatás keretén belül a nemzetiségi szülőknek lehetősége van egy olyan nemzetiségi közösség megteremtésére, amely

 • biztosítja anyanyelvük, történelmi hagyományaik megőrzését és fejlesztését gyermekeik részére történő átörökítését
 • tárgyi és szellemi kultúrájuk ápolását és gyarapítását

Mindezek által megerősödik önazonosságuk, „identitásuk”.

A DNNÖ segíti nemzetiségi oktatást az oktatáson kívüli, azt kiegészítő programokkal:

 • német nemzetiségi iskolákkal partner kapcsolatok létesítésében ,
 • információk átadásával (oktatással összefüggő kérdésekről szakmai dokumentumok , pedagógiai program , hivatalos megkeresések )
 • közös kulturális és hagyományőrző német nemzetiségi programok szervezésével
 • a nemzetiségi honismereti tananyag kiegészítéséhez (Tájház látogató kirándulások, táborozások szervezésével)

A DNNÖ anyagilag támogatja:

 • Az első évfolyam részére adott iskolakezdési csomagot (Schultütte)
 • A tánccsoportok nemzetiségi ruházati költségeit
 • A nyelvi és honismereti tananyagot kiegészítő könyvek, kiadványok, folyóiratok, taneszközök (CD, video) vásárlását
 • A német nyelv oktatása
 • A DNNÖ figyelemmel kíséri, segíti és támogatja a város 5 általános iskolájában és a gimnáziumban folytatott német nyelvi oktatást:
 • A német nyelv magas szintű elsajátításához a nyelvoktatás népszerűsítéséhez, díjak adományozásával, tanulmányi versenyek és a német nyelvterületre indított nyelvi táborok anyagi támogatásával járul hozzá.

A DNNÖ a kiemelkedő tanulmányi eredményeket nagy nyilvánosság előtt általa 2009. évben alapított Lenau-díjak adásával jutalmazza.

 • Tanári Lenau-díjat Pedagógus napon
 • Érettségiző, Diák Lenau-díjat gimnáziumi ballagás alkalmával
 • Diák Lenau-díjat pedig az általános iskolai ballagás alkalmával

A Radnóti Miklós Gimnázium és a Hamburg melletti Elmshorn városban lévő Bismarck német gimnázium között létre jött partneriskolai kapcsolatot 2015. évtől a DNNÖ anyagilag támogatja.

Nemzetiségi kulturális élet és hagyomány ápolás

A nemzetiségi önkormányzat feladata a német nemzetiségi közösség kulturális önazonosságának megerősítése, történelmi múltja, hagyománya és kulturális örökségének ápolása.

Ennek során a DNNÖ a Dunakanyar régió sváb őslakossal rendelkező településeiről hagyományőrző zenei, ének és tánc együtteseket hív meg a Dunakeszi Városi Önkormányzat által rendezett ünnepségekre (Dunakeszi Feszt, Szent-Mihály napi búcsú), az iskolai rendezvényekre (Farsang). A programok népszerűsítik nemzetiségi örökségünket és egyben színessé, változatossá teszi a város kulturális életét.

A DNNÖ 2015. évben Baranya megyében Villány és Mecseknádasd Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal együttműködést alakított ki.

Az együttműködés 2016. évben Mecseknádasdra szervezett buszos kirándulással, a tanulók részére nyári táborozás megszervezésével valósult meg. Villányból a Dunakeszi Fesztre a Nemzetiségi Fúvós Zenekar került meghívásra.

A DNNÖ nemzetiségi oktatásban részt vevő tanuló ifjúság műveltségének kialakításához szükségesnek tartja az irodalom a zene, és a képzőművészet hatását. Ennek érdekében az iskolában és a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtárban irodalmi műsorokat, képzőművészeti kiállításokat és zenével összefüggő programokat szervez, mely a tanulók harmonikus lelki fejlődését segíti és formálja az ízlésvilágukat.

A DNNÖ a nemzetiségi osztályban első osztálytól kezdve elindult a táncoktatás., A tanulók fellépnek az iskolai rendezvényeken, és város által rendezett programokon is. (pl. Dunakeszi Feszt) Műsorukkal népszerűsítik a német nemzetiségi tánckultúrát, és színessé változatossá teszik a város kulturális életét.

Hitélet

A nemzetiségi jogok közé tartozik a kegyeleti, vallási emlékek, hagyományok megőrzése, ápolása, az egyházi szertartások anyanyelven történő lebonyolítása igény esetén.

A DNNÖ 2016. évben, - mely Szent Márton éve – születésének 1700 éves évfordulójának tiszteletére a Szent Mihály és a Szent Imre Templomban 2016. október –november hónapban ünnepséget szervez, és a Kölcsey Könyvtárban 2016. november hónapban a szent életéről és a német nemzetiség vallási hagyományairól szóló előadással emlékezik meg.

Tekintettel arra, hogy a nemzetiségi iskola tanulóinak egy része a katolikus a másik része a református vallást gyakorolják a szülőkkel együtt, a DNNÖ a következő években a plébániák által szervezett gyermek programokat,- kirándulásokat, nyári táborokban való részvételt - támogatja.

Családfa kutatás

A nemzetiségi önkormányzat már megalakulása óta tervbe vette a nemzetiségi tagok családfa kutatását, a gyökerek megismerését.
Ez kizárólag önkéntes alapon történik, aki szeretné, hogy gyermekei megismerjék családjának történetét, eredetét, azok részt vehetnek egy családfa kutatás programban, melyhez a Kölcsey Könyvtár segítséget nyújt.

A résztvevők maguk döntik el, hogy ezt a kutatást kizárólag saját családi használatra állítják össze, vagy hozzájárulnak egy szélesebb körben történő publikáláshoz, így a DNNÖ által megjelentetett Gyökerek című kiadványban való felvételhez.

Testvérváros

A Dunakeszi Város Önkormányzatával együttműködve a Német Nemzetiségi Önkormányzat aktívan vesz részt német testvérvárosi kapcsolat létrehozásában.
A nyelvi és kulturális kapcsolatok elmélyítése, bővítése és személyes kapcsolatok létrehozása érdekében Ausztria és Németország területén keresünk egy olyan Duna menti települést, mely hasonló adottságokkal rendelkezik, mint Dunakeszi város.

Az egykori római limes erődítményein létesült Duna menti településeket összeköti a történelmi múlt, a keresztény kultúra, az Európai Unión belüli szoros gazdasági együttműködés. Mindezek elősegítenék oktatás, sport, kultúra területén az együttműködést.

A DNNÖ tagjai, szülői közössége, aktív részvétele szükséges ahhoz, hogy ezen a területen eredményes és sikeres legyen az együttműködés.

Aradi vértanúk emlékművének állítása

A magyar történelemben a XVIII. századtól kezdve, közel 300 éven át tevékenyen részt vett a német nemzetiségi közösség is.
Az Aradon 1849. október 6-án kivégzett hősök között 5 német származású hadvezér volt.

A DNNÖ 2013. évben kezdeményezte a városi képviselő-testület felé utca vagy közpark elnevezését emlékükre.

A képviselő-testület 2013. május 30-án hozott határozatával a korábban József Attila park elnevezésű közterületet átnevezte Aradi vértanúk terére.
A DNNÖ erkölcsi kötelességének tartja annak kezdeményezését, hogy Dunakeszi város Önkormányzata az 1849. október 6-án kivégzett aradi vértanúk emlékére nevüket feltüntető emlékművet helyezzen el a róluk elnevezett köztéren .

Az emlékmű kifejezné a város nemzeti öntudatát, ezen túlmenően hozzájárulna a településen élő nagyszámú ifjúság hazaszeretetre neveléséhez .
Az oktatásuk során kiemelkedően fontos olyan hiteles példaképek állítása, akik életüket áldozták a magyar szabadságért.

Kapcsolatok

Oktatási és Kulturális Intézményekkel

 • Radnóti Miklós Gimnázium: német nyelvi táborok anyagi támogatása, német partner iskola kapcsolat támogatása
 • Szent István Általános Iskola: rendezvények, tanulmányi versenyek, külföldi táborok támogatása,
 • Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola: hangversenyek, kiállítások rendezése, támogatás a versenyek szervezéséhez, Tübingen város zenei iskolájával kapcsolattartáshoz
 • Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár: irodalmi előadói estek, a nemzetiségi oktatáshoz kötődő rendezvények, gyermekek részére nemzetiségi programok

Honlapkészítés

A DNNÖ részére kiemelt fontossággal bír a minden lehetséges eszköz, felület bevonásával történő kommunikáció. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt sikeres pályázatunkkal 2016. év második felében saját honlap készítésre kaptunk támogatást.

Az internetes felületen rövid bemutatkozást követően aktuális információkkal tájékoztatjuk a honlapunkra látogatókat, melyek közül néhány kiemelt fontosságú:

 • Éves munkaterv, programterv, testületi ülések, határozatok, beszámolók,
 • Az Országos Német Önkormányzat, Pest Megyei Német Önkormányzat, ÉMNÖSZ, aktualitások
 • Dunakeszi Városi Önkormányzattal, Dunakanyar Régió, Baranya megyei német önkormányzatokkal történő együttműködés, szervezett programok, rendezvények,

Öszegezés

A nemzetiségi önkormányzat közösségteremtő, értékmegőrző, hagyományápoló tevékenységével biztosítja a több évszázad alatt történelmileg kialakult német közösség értékeinek fennmaradását 21.-ik században, és annak átörökítését a fiatal nemzedék számára.

Nagyon sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt valamennyi nemzetiségi rendezvényünkre! Továbbá, várjuk ötleteiket, javaslataikat, amelyekkel még változatosabbá, színesebbé tehetjük városunk és nemzetiségünk életét.

Feladataink megvalósítása érdekében várjuk a felajánlásukat, támogatásukat ezúton is megköszönjük:

Mintegy 43.000 lakosú város egy dinamikusan fejlődő település lakosainak nagy része 50 év alatti fiatal, többgyermekes családból áll, akik a város vezetésével összefogva nagy felelősségtudattal, kreativitással, komoly szellemi tőkével igyekeznek európai uniós szintű várossá emelni lakóhelyüket.

A DNNÖ működése a városi Önkormányzat támogatásával biztosítja a város iskolás korú ifjúsága és szülői közössége száméra a nemzetiségi kultúra és hagyomány megőrzését és átörökítését.

Dunakeszi, 2016. szeptember 01.